Skip to main content

V dnešnej dobe digitalizácie sa niekedy môžeme paradoxne dostať k tomu, že firma začne byť „predigitalizovaná“, a premeniť digitálne dáta na zmysluplné informácie môže byť niekedy veľký problém.
Radi by sme týmto poukázali na pomerne zaujímavú aplikáciu „premeny digitálnych dát“ na zmysluplné a štruktúrované informácie, ktorú sme realizovali pre nášho zákazníka. Zákazník vyrába vysokosofistikované výrobné zariadenia, ktoré sú rozmerovo veľké a ťažké, a sú vyrábané zákazkovo podľa špecifických požiadaviek zákazníkov, ktorí sa geograficky nachádzajú po celom svete.

Základná požiadavka bola, aby vznikol akýsi „digitálny dispečing montáže“, čo je kritická časť výroby, kde sa budú zobrazovať kľúčové informácie o zákazkách, tieto budú 100% aktuálne, a bude sa dať na ne spoľahnúť. Na základe týchto informácií sa budú dať operatívne prijímať zásadné rozhodnutia. Výsledné riešenie bolo požadované vo forme vizualizácie a reportov.

Problémom bolo vymyslieť spôsob, ako poprepájať viacero výrobných systémov a databáz „v reálnom čase“, z ktorých každý systém funguje trochu inak a naviac, dáta sú fyzicky rozmiestnené po viacerých serveroch vo viacerých geografických lokalitách. Kľúčové informácie z ERP systému sú umiestnené v materskej firme v Nemecku, a tu bola ďalšia požiadavka, aby riešenie nevyžadovalo žiaden programátorský zásah do globálneho ERP systému. Táto požiadavka je logicky celkom bežná v korporátnych firmách, zvyšuje však stupeň komplexity. Niektoré informácie, ktoré boli pre „digitálny dispečing montáže“ potrebné (napr. typ prestoja montážneho pracoviska), sa však nevyskytovali v žiadnej databáze a bolo potrebné vymyslieť, ako sa tieto informácie zadajú a spárujú s informáciami z ostatných databáz.

Z horeuvedeného je zrejmé, že tento projekt bol hlavne integračný – t.j. ako poprepájať dáta z „dátových ostrovov“ a premeniť ich na zmysluplné štruktúrované informácie. Tieto dáta bolo samozrejme možné prepojiť aj pred týmto projektom, a to „manuálne“ formou exportov do XLS a následných kontingenčných tabuliek. Toto však bolo časovo pomerne náročné, málo operatívne, a teda pre reálne potreby veľmi ťažko použiteľné.

Výsledok projektu môžete vidieť na priložených obrázkoch. Vznikla hlavná vizualizácia „digitálny dispečing montáže“, ktorá je umiestnená priamo vo výrobe a reprezentuje ju veľkoplošný LED panel v 4k rozlíšení vzhľadom na potrebu zobrazenia pomerne veľkého počtu informácií na jednej ploche. Na paneli sú prehľadne zobrazené všetky montážne pracoviská so zákazkami, ktoré sa na nich aktuálne realizujú. Ku každej zákazke sú zobrazované kľúčové informácie ako je lead time vrátane aktuálneho stavu (mešká/nemešká voči plánu), počet čerpaných hodín pre mechanickú a elektrickú montáž (aktuálne čerpanie hodín voči plánu) a niektoré ďalšie KPI, ktoré zákazník potreboval sledovať. Dáta synchronizované z viacerých databáz sú nonstop pravidelne aktualizované v časovej perióde 15min, na základe čoho sa automaticky aktualizuje i vizualizácia „digitálneho dispečingu montáže“. Bolo pridané www rozhranie pre majstra, ktorý v prípade prestoja tento manuálne zadá k danému montážnemu pracovisku/zákazke, a prestoj sa automaticky synchronizuje s ostatnými dátami z ostatných databáz, a zobrazuje sa i na vizualizácii.

Očakávania zákazníka mať v reálnom čase prehľad o aktuálnom prehľade stavu zákaziek, čerpaných hodinách, lead time a ďalších KPI sa tak začínajú napĺňať, a operatívne každodenné výrobné porady je možné postupne preniesť z kancelárie priamo do výroby. Každý z pracovníkov či už sa jedná o majstra, operátora, vedúceho je „vtiahnutý“ do aktuálneho diania vo firme, a na základe aktuálnych informácií je možné urobiť kvalifikované rozhodnutie pre aktuálny deň v oveľa kratšom čase ako tomu bolo doposiaľ. Rovnako je možné v predstihu urobiť opatrenia na elimináciu prečerpaných hodín na zákazku, keďže sa stav čerpania hodín jednotlivými pracovníkmi na operácie zobrazuje v reálnom čase, čo sa v minulosti riešilo až pri uzatváraní zákazky, kedy už samozrejme žiadne korekcie možné neboli. V neposlednom rade je možné vidieť i aktuálny stav pracovníkov na mechanickej a elektrickej montáži, vrátane informácie či pracujú na činnostiach pridávajúcich hodnotu výrobku alebo nie.

Podobné typy kustomizovaných výstupov pre danú rolu vo firme sú podľa nášho názoru prostriedkom ako maximálne využiť hodnotu dát vo firme, a premeniť ich na zmysluplné informácie, na základe čoho je možné prijímať kvalifikované rozhodnutia.