Skip to main content

Riešenia SIDAT Digital

Rozumne digitalizujeme výrobné procesy v diskrétnej výrobe, procesnej výrobe, energetike

Premieňame digitalizované dáta z rôznych zdrojov na štruktúrované informácie ktoré, sú prehľadné a zrozumiteľné pre každého používateľa. Vytvárame digitálne kópie fyzických výrobných procesov v koncepte Industry 4.0, ktoré sú schopné sledovať, monitorovať, vyhodnocovať, optimalizovať, predikovať a adaptívne riadiť fyzické výrobné procesy.

Modernizácia výrobných technológií

Modernizujeme staršie výrobné zariadenia a technológie pre procesný i diskrétny priemysel po stránke elektro a automatizácie. Modernizáciou sa jednak významne predlžuje životnosť zariadení, ale rovnako po modernizácii sú takto inovované zariadenia pripravené poskytovať digitálne dáta pre účely monitoringu, riadenia, optimalizácie a nasadenie prediktívnych technológií.

Modernizácia spočíva vo výmene opotrebovaných alebo morálne zastaraných elektro súčastí, v úprave alebo výmene riadiaceho systému a optimalizácii riadiaceho softvéru. Pre modernizácie používame overené a spoľahlivé komponenty významných svetových výrobcov, pričom dominantne využívame hlavne platformu Siemens.

Digitalizácia výrobných procesov

Navrhujeme a realizujeme „rozumný“ spôsob digitalizácie a následný automatický zber digitálnych dát z výrobných procesov z diskrétnej, procesnej i kombinovanej výroby. Vytvárame zabezpečené priemyselné komunikačné siete pre on-line zber fyzikálnych, stavových a prevádzkových dát i priamo z PLC, a takisto navrhujeme a realizujeme doplnenie výrobného procesu potrebnými senzormi a snímačmi.

Digitalizujeme výrobné a údržbárske formuláre, a to buď prostredníctvom doplnenia používateľského rozhrania pre operátorské panely na úrovni PLC, alebo doplnením priemyselných pevných alebo mobilných IPC (priemyselných PC) kioskov na platforme Windows.

Pre manuálne zadávanie výrobných a údržbárskych dát (napr. typov prestojov) realizujeme manuálne systémy zadávania a zberu dát prostredníctvom rôznych typov HMI rozhrania, a to na úrovni PLC (tlačidlové, dotykové operátorské panely) alebo na úrovni IPC (priemyselné PC) a platformy Windows.

Digitalizácia energetiky

Navrhujeme a realizujeme „rozumný“ spôsob digitalizácie a následný automatický zber digitálnych dát z meracích bodov rôznych druhov energií (elektrická energia, plyn, stlačený vzduch, …), a to nielen na základe časového zberu, ale i v kombinácii s dátami z výrobných procesov (spotreba energií na produkt, šaržu, výrobnú dávku, pomerná spotreba, atď.).

Prostredníctvom automatického vstupu cez otvorené OPC rozhranie dokážeme pripojiť rôzne typy meracích zariadení od jednoduchých binárnych až po zložité inteligentné, a takisto získavať dáta z ľubovoľných systémov typu PLC. Manuálny vstup dát riešime prostredníctvom interaktívneho www rozhrania, ktoré dokáže pracovať na rôznych typoch pevných i mobilných zariadení.

Pre samotný prenos dát využívame rôzne technológie prenosu vrátane štandardných metalických a optických rozvodov, bezdrôtových WiFi sietí, a takisto moderný spôsob pripojenia meračov prostredníctvom IoT siete (Internet vecí), kde nie je potrebná žiadna sieťová infraštruktúra.

Industry 4.0

Stratégia firmy SIDAT Digital vychádza z viacúrovňového hierarchického členenia digitalizovaných výstupov z výrobných procesov, ktoré dodáva pre svojich zákazníkov.

ÚROVEŇ 1 (VIZ) – Vizualizácia diskrétnych a spojitých výrobných a technologických procesov, vizualizácia energetiky, vizualizácia manažérskych reportov, vizualizácia prechodu výrobku výrobou (traceability).

ÚROVEŇ 2 (HMI / SCADA / DCS) – Vizualizácia výrobných a technologických procesov s možnosťou ich riadenia na úrovni technológie. Decentralizované riadiace systémy (riadiace velíny).

ÚROVEŇ 3 (MIS / MES) – Výrobný informačný systém založený na zbere dát z rôznych zdrojov a ich premene na informácie, ktoré majú obvykle formu reportov. Digitálna simulácia a optimalizácia s cieľom overiť a odladiť výrobné procesy v digitálnom prostredí s možnosťou následne nimi riadiť a ovplyvňovať výrobne procesy.

ÚROVEŇ 4 (Industry 4.0 / Digitálne dvojča) – Digitálne dvojča je digitálna kópia fyzického výrobného systému/procesu, ktorá sa chová rovnako ako fyzický výrobný systém/proces a navzájom s ním obojstranne komunikuje na dátovej úrovni. Vzniká tak kyber-fyzický výrobný systém, čo predstavuje najvyššiu mieru integrácie fyzických a digitálnych technológií. Digitálne dvojča predstavuje „mozog“, ktorý sleduje, vyhodnocuje, predikuje, ovplyvňuje a riadi fyzický výrobný proces.