Skip to main content

SIDAT Digital

 

Spoločnosť SIDAT Digital s.r.o. vznikla v marci 2018 ako spoločný podnik českej firmy SIDAT, spol. s r.o., Praha, a slovenskej firmy SOVA Digital a.s., Bratislava. Obe zakladateľské spoločnosti sú dlhoročnými certifikovanými partnermi spoločnosti Siemens a firma SIDAT Digital nadväzuje na toto partnerstvo.

Firma SIDAT Digital súčasne na pracoviskách v Bratislave a Prahe zabezpečuje služby a dodávky na princípe Industry 4.0 a integračné dodávky pre priemysel. Víziou spoločnosti SIDAT Digital je na základe realizačnej spolupráce na nových typoch projektov uplatniť stratégiu Industry 4.0, a tým v českých a slovenských priemyselných podnikoch podporovať vznik riešení, v ktorých dôjde k vzájomnému prepojeniu fyzických výrobných systémov s digitálnymi technológiami.

O zakladateľoch
Spoločnosť SIDAT, spol.s r.o. sa od svojho vzniku v roku 1990 postupne stala jednou z významných stredoeurópskych firiem v oblasti priemyselnej automatizácie a výrobnej informatiky. Firma SIDAT sa ako jeden zo siedmich zakladajúcich partnerov „Národního centra Průmyslu 4.0 pri Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze“ podieľa na vývoji pilotných riešení vhodných pre transformáciu výrobných podnikov na výroby s uplatnením princípov Industry 4.0.

SOVA Digital ja na slovenskom trhu už viac ako 27 rokov jedným z lídrov dodávajúcich inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie a optimalizácie predvýrobných a výrobných procesov. Firma SOVA Digital je rovnako nositeľom prestížneho ocenenia – Ceny ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2016“ za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa a jeho uplatnenie v komplexnom riešení digitalizácie a optimalizácia výrobného procesu v koncepte Industry 4.0.

SIDAT Digital je členom SOVA Group

 

SOVA Group je zoskupenie odborných firiem za účelom dosiahnutia synergického efektu vytváraného ich spoluprácou. SOVA Group sa zameriava na digitalizáciu priemyselných podnikov a je tvorená spoločnosťami SOVA Digital, CITO Digital a SIDAT Digital:

  • CITO Digital zabezpečuje riadenie podnikových procesov ako celku od prvotného kontaktu so zákazníkom až po expedíciu a dodávku produkcie
  • SOVA Digital sa primárne zaoberá digitalizáciou predvýrobných fáz, optimalizáciou výrobných procesov a integráciou podnikových dát a procesov
  • SIDAT Digital sa zameriava na digitalizáciu fyzických výrobných procesov a energetiky.

Spojením činností týchto troch spoločností, previazaním s technológiami Siemens, ďalších popredných dodávateľov a vlastných aplikácií, dodáva SOVA Group unikátne riešenia, ktoré dokážu pokryť rozsiahlu časť digitalizačných potrieb väčšiny firiem na Slovensku i v Českej republike v zmysle princípov Industry 4.0. Toto zoskupenie prináša vysokú mieru flexibility a komplexnosti riešení súčasne. Firmy začlenené v SOVA Group dokážu pracovať samostatne a riešiť menšie a aj drobné potreby svojich zákazníkov, ale ich spojením dokážu pokryť rozsiahle projekty.